LOGO
696 807 355

Zapraszamy od 10.00 - 19.00

skisnowlab@gmail.com

Masz pytania? Napisz.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ski&SnowNiniejsza polityka prywatności witryny www.skiandsnowlab.pl ("Polityka prywatności") opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i ujawniamy informacje dotyczące użytkownika ("Dane osobowe"), które możemy uzyskać za pośrednictwem witryny www.skiandsnowlab.pl (dalej „Ski&Snow” lub „Serwis”). Serwis przetwarza twoje dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym. 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

   Nazwa:

   Wynajmujący – Marcin Kapel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ski&Snow Lab z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Oczary 9/51, 03-137 Warszawa, posiadający numer NIP 1181486827, adres e-mail: skisnowlab@gmail.com tel. 696807355

  2. Dane kontaktowe administratora danych

   Z administratorem można się skontaktować poprzez:

   • adres email skisnowlab@gmail.com
   • telefonicznie pod numerem 696807355
   • pisemnie na adres: ul. Oczary 9/51, 03-137 Warszawa
  3. Cele w jakim są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe oraz podstawa prawna ich przetwarzania?

   Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Ski&Snow w tym do:

   • dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w Sklepie
   • zakładania i zarządzania kontem, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
   • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży
   • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
   • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
   • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług
   • przesyłania zamówionego Newslettera z ofertą Ski&Snow

   Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

   Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

   • zapewnienie obsługi usług płatniczych
   • obsługa próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
   • prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Sklepu
   • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową
   • prowadzenie analiz statystycznych;

   W każdej chwili może Pan/Pani zrezygnować z otrzymywania Newsletteru, przesyłając wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres: skisnowlab@gmail.com bądź też korzystając z linku zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter dotyczącego rezygnacji z korzystania z usługi Newsletter.

  4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).

  5. 5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu:

   • przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,

   Pani/Pana Dane osobowe Usługobiorców służące do wysyłki Newsletteru będą przechowywane:

   • w przypadku, gdy Newsletter został zamówiony przez Usługobiorcę nieposiadającego Konta w Serwisie - przez 2 lata od dnia rezygnacji z usługi Newsletter;
   • w przypadku, gdy Newsletter został zamówiony przez Usługobiorcę podczas rejestracji lub korzystania z Konta w Serwisie - przez 2 lata od dnia usunięcia Konta.
  6. 6. Wymóg podania danych

   Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży czy realizacji zamówienia na Newsletter.

  7. 67. Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe? 

   Możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

   • dostawcom usług informatycznych;
   • dostawcom usług marketingowych/telemarketingowych;
   • dostawcom usług płatniczych/bankowych;

   Jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub jest to niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów, możemy ujawnić dane osobowe organom władzy publicznym. Zapewniamy, że dostęp osób trzecich – prywatnych osób prawnych – do Pani/Pana danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów.

  8. 8. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  9. 9. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

   W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

   W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak została wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki nie wycofa Pani/Pan swojej zgody.

   W każdej chwili może Pan/Pani zrezygnować z otrzymywania Newsletteru, przesyłając wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres: skisnowlab@gmail.com bądź też korzystając z linku zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter dotyczącego rezygnacji z korzystania z usługi Newsletter

   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  10. 10. Cookies

   Podczas korzystania z strony www.skiandsnowlab.pl w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

   W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu,
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu,
   • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

   W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

   Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie, do których dostęp nie wymaga logowania.

   Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie ze strony www.skiandsnowlab.pl użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

  11. 11. Postanowienia dodatkowe

   Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adresy kontaktowe podane w pkt. 2 niniejszej polityki.

   Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu. Zmiany będą wprowadzane w sposób nie naruszający zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
Data: 15.01.2019 r.